Hem

 

Energiprisindex för olika uppvärmningsalternativ

Energiprisindex

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

 

Index bygger på försäljningspris till  kund inklusive leverans den 15:e i respektive månad. Priserna inhämtas månatligen från Pelletsförbundetss medlemsföretag som erbjuder de givna leveransformer. Inhämtade prisuppgifter viktas mot enskilda företags levererade volymer under föregående år. Index beräknas på nationell basis och avser procentuell förändring mot basmånaden (vägt medelvärde). PF samanställer index för tre olika leveransformer:

  • Pelletsprisindex 3 ton, återförsäljarpris till slutkund (villakund) inklusive leverans inom 100 km radie, minst 3 ton per leverans.

  • Pelletsprisindex småsäck, återförsäljarpris till slutkund (villakund) för 16 kg säckar, 832 kg/pall inklusive leverans inom 100 km radie, minst 4 pallar per leverans

EnergiprisIndexet samanställt av FOEX visas även samt prisjämförelser mellan pellets, el och olja.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)